VƯƠNG TRỌNG

VƯƠNG TRỌNG

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Quê quán: xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Đã có 12 tập thơ và trường ca được xuất bản.