TRỊNH BÁ SƯỚNG

TRỊNH BÁ SƯỚNG
BD Trường Sơn
Hội viên hội thơ Đường VN Hà Nội
Hội viên CLB Thơ VN Hương Việt
DĐ: 0983.961698
Yên Lộ - Yên Nghĩa - Hà Đông - HN