TRẦN VĂN TUẤN

TRẦN VĂN TUẤN

Giám đốc Trung tâm Giải pháp Không gian Phát triển (SDS)

Hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực phát triển tại Việt Nam