TRẦN THUẬN THẢO

TRẦN THUẬN THẢO
Trần Thuận Thảo hiện.sống tại Pleiku Gia lai; làm việc tại Công Ty cổ phần dược vật tư y tế Gia lai