TRẦN QUANG QUÝ

TRẦN QUANG QUÝ
Nguyên Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội.
Hiện là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.
Đã xuất bản 11 tập thơ, 3 tập văn xuôi và tiểu luận.
Hai lần Giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam (2004, 2012)
Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2016.