TRANG NAM ANH

TRANG NAM ANH

Còn có bút danh Tú Rau

Tên thật Phạm Minh

Nguyên quán Quảng Yên, Quảng Ninh

Hiện sống tại Hà Nội.

ĐT: 0913211613

Đã xuất bản:

Viết tiếp tiền nhân I, II, III

Quan niệm về viết:

Viết và đọc là để học những người bạn làm Thầy đáng quí mà mình không phải đóng học phí.
Tiền nhân Tú Mỡ, Tú Xương
Còn mình bình thường,
bạn gọi Tú Rau.
Người đời tích trữ làm giàu,
Còn mình tích chữ
mai sau dùng dần.