THẠCH ĐÀ

THẠCH ĐÀ
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Cà Mau
Hiện sống và viết tại Cà Mau
Có thơ văn đăng trên các báo trung ương và địa phương
In chung trong các tuyển thơ