PHẠM TRUNG DŨNG

 PHẠM TRUNG DŨNG
Cử nhân Vật lý.
Sách đã in:
- Xiếc thú (Nxb. Văn hoá Thông tin,1982. Tái bản 2001)
- Tài năng và nước mắt (Nxb. Kim Đồng,1986)
- Kiến thức sân khấu phổ thông (Nxb. Sân khấu, 1987 - In chung)
- Chín và Xanh (Thơ, Nxb. Văn học, 2001)
- Sơ thảo Lịch sử sân khấu Việt Nam (Nxb. Sân khấu, 2006 - In chung).