PGS TS TRẦN THỊ TRÂM

PGS TS TRẦN THỊ TRÂM

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Hiện ở tại Cầu Giấy