NGUYỄN LÂM CẨN

NGUYỄN LÂM CẨN

Hội Nhà văn Hà Nội
Hội VHNT Hải Phòng

Hiện sống tại Đông Anh, Hà Nội