NGUYỄN CHU NHẠC

NGUYỄN CHU NHẠC

Nhà báo NGUYỄN CHU NHẠC

 

  • Sinh: 1957, tại Hà Nội (nguyên quán Hưng Yên).
  • Nguyên là kỹ sư canh nông. Hiện công tác tại VOV
  • Làm báo chuyên nghiệp từ 1987.
  • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.

 

 

Tác phẩm đã xuất bản:

 

  • Đã xuất bản 15 tập văn xuôi & tiểu luận, chân dung văn học, thơ (từ năm 1993).