LƯƠNG MAI HỒNG

LƯƠNG MAI HỒNG

Sinh năm 1945;

Hội viên CLB Thơ Việt Nam.

Địa chỉ: xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

ĐT: 0943.457.201; 0964364376;

Emai: luongmaihong1945@Gmail.com