LÊ TẤT SƠN

LÊ TẤT SƠN
  • Sinh : 3 Tháng 1 1956
  • Hiện sống : TP Hồ Chí Minh

  • Chu Tich HDQT & Tong GD tại Cong ty CP Co
  • Điện thoại: 01647630379

Tác phẩm đã xuất bản:

Sách văn học: