HOÀNG SONG QUỲNH

HOÀNG SONG QUỲNH

Họ tên thật: Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Sinhngày: 27/12/1978
Tại : Tiền Giang
Bút danh: Hoàng Song Quỳnh và Quỳnh Nga
Điện thoại : 0963.048.234