CHU LONG

CHU LONG

Chu Long

Sinh 195, tại Hàng Kênh - Lê Chân - Hải Phòng
Hội viên thi đàn Việt Nam
Điện thoại: 0904943959
Email: Mtchulonghp59@gmail.com

Các tác phẩm