BÀNH THANH BẦN

BÀNH THANH BẦN

Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội

Chủ tịch Quỹ hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống
Quê: Thượng Thanh, Gia Lâm, Hà Nội
Hiện ở Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội
Đã xuất bản:
-       Ngỡ ngàng (Thơ – Nxb Hội Nhà văn 2010)
-       Thả nhớ vào sông (Thơ – Nxb Hội Nhà văn 2011)
-       Rượu trời ((Thơ – Nxb Hội Nhà văn 2012)